Loading

71,294,937,316₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

15,013,139,225₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

51

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Багануур 1,424,000,400 7 218,400,060
2 Багахангай 69,675,480 3 10,939,698
3 Баянгол 7,117,692,860 2 1,073,000,000
4 Баянзүрх 13,000,000,000 1 1,950,000,000
5 Налайх 2,196,600,000 1 329,490,000
6 Сонгинохайрхан 10,017,015,000 5 1,704,961,650
7 Сүхбаатар 4,965,149,000 3 744,780,000
8 Хан Уул 27,775,324,496 13 6,260,815,005
9 Чингэлтэй 1,729,480,080 2 260,452,012
10 Нийслэл 3,000,000,000 14 2,460,300,800
НИЙТ 71,294,937,316 51 15,013,139,225