Loading

7,298,340,447₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

2,442,037,450₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

53

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Баян Уул 28,041,671 2 18,795,200
2 Баяндун 165,000,000 2 25,750,000
3 Баянтүмэн 676,940,000 2 101,541,000
4 Булган 14,997,500 1 2,249,625
5 Гурванзагал 3,125,114 1 1,500,000
6 Дашбалбар 149,165,000 4 36,000,000
7 Матад 121,150,000 2 18,552,500
8 Сэргэлэн 9,794,000 1 1,500,000
9 Халх Гол 138,661,662 2 35,000,000
10 Хөлөнбуйр 1,518,000 1 227,700
11 Хэрлэн 1,195,500,000 2 179,325,000
12 Цагаан Овоо 115,375,000 1 17,306,250
13 Чойбалсан 3,072,500 2 540,175
14 Чулуунхороот 25,000,000 1 3,750,000
15 Аймаг 4,651,000,000 29 2,000,000,000
НИЙТ 7,298,340,447 53 2,442,037,450