Loading

999,688,892₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

411,895,060₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

40

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Асгат 39,968,000 1 5,995,200
2 Баруун Урт 74,795,292 1 15,000,000
3 Баяндэлгэр 5,050,000 2 787,500
4 Дарьганга 7,101,000 2 1,165,350
5 Мөнххаан 21,397,000 3 9,000,000
6 Наран 1,500,000 2 325,000
7 Онгон 2,852,600 2 548,010
8 Сүхбаатар 112,000,000 4 18,500,000
9 Түвшинширээ 1,600,000 1 1,600,000
10 Түмэнцогт 64,640,000 5 21,024,000
11 Уулбаян 50,000,000 2 18,000,000
12 Халзан 9,000,000 1 1,350,000
13 Эрдэнэцагаан 35,717,000 3 12,100,000
14 Аймаг 574,068,000 11 306,500,000
НИЙТ 999,688,892 40 411,895,060