Loading

3,056,163,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

1,028,323,580₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

122

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Батноров 136,793,400 2 1,096,700
2 Батширээт 145,404,820 14 97,150,150
3 Баян Адарга 54,763,000 7 32,996,550
4 Баян Овоо 71,269,700 3 11,484,850
5 Баянмөнх 56,491,700 4 27,580,850
6 Баянхутаг 64,033,020 5 28,516,510
7 Биндэр 74,391,900 8 48,514,000
8 Бор Өндөр 248,000,000 2 37,200,000
9 Галшар 65,471,700 4 28,885,850
10 Дадал 89,980,736 9 45,483,250
11 Дархан 200,096,700 7 47,548,350
12 Дэлгэрхаан 110,303,185 6 35,791,000
13 Жаргалтхаан 22,933,520 5 6,663,185
14 Мөрөн 75,943,780 4 32,459,390
15 Норовлин 69,090,330 10 36,374,650
16 Өмнөдэлгэр 154,575,000 10 64,841,395
17 Хэрлэн 90,916,800 2 13,818,400
18 Цэнхэрмандал 335,404,300 12 46,918,500
19 Аймаг 990,299,409 8 385,000,000
НИЙТ 3,056,163,000 122 1,028,323,580