Loading

5,391,751,965₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

1,606,439,313₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

70

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алтанбулаг 49,636,308 6 25,082,009
2 Аргалант 792,960 1 277,536
3 Архуст 42,377,859 2 6,842,000
4 Батсүмбэр 1,008,000 1 504,000
5 Баян 360,200 0 0
6 Баян Өнжүүл 71,368,000 5 32,919,000
7 Баяндэлгэр 97,920,000 3 48,720,000
8 Баянжаргалан 0 0 0
9 Баянхангай 23,000,800 2 3,650,120
10 Баянцагаан 18,703,725 1 18,703,725
11 Баянцогт 28,203,200 2 7,579,280
12 Баянчандмань 21,092,000 1 9,632,200
13 Борнуур 510,000 1 0
14 Бүрэн 48,160,000 1 24,080,000
15 Дэлгэрхаан 48,160,000 1 24,080,000
16 Жаргалант 86,259,000 2 37,300,950
17 Заамар 1,200,000,000 1 180,000,000
18 Зуунмод 8,541,050 1 2,989,368
19 Лүн 63,870,476 3 26,887,000
20 Мөнгөнморьт 101,517,100 4 81,139,535
21 Өндөрширээт 96,320,000 2 48,160,000
22 Сүмбэр 26,596,600 3 4,990,000
23 Сэргэлэн 1,001,001,920 2 150,380,000
24 Угтаалцайдам 46,160,000 2 8,996,000
25 Цээл 3,552,000 1 0
26 Эрдэнэ 94,929,807 3 63,225,335
27 Эрдэнэсант 11,710,960 1 1,756,644
28 Аймаг 2,200,000,000 18 798,544,611
НИЙТ 5,391,751,965 70 1,606,439,313