Loading

49,636,308₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

25,082,009₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

6

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан унд ахуйд Сумын хэмжээнд 1,510 200 302,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Угалз 4-р баг, Замт 48,440,000 1 48,440,000
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Халиун буга 4-р баг, Замт 5,504 2 11,008
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар бургас 2-р баг, Аргал 8,833 100 883,300
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах булгийн эхийг хашиж хамгаалах 2-р баг, Аргал м2 10,570 10 105,700
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ Сумын хэмжээнд ширхэг 40,000 100 4,000,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ 1-р баг, Сумт Өвс боодлоор 10,000 2,000 20,000,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвөлөгөө боловсруулна Сумын хэмжээнд ширхэг 225,504 1 225,504
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт тэрбум мод зорилтын хүрээнд сумын ногоон байгууламжийг нэмэглүүлэх 1-р баг, Сумт ширхэг 805 1 805
Ойн нөхөн сэргээлт тэрбум мод зорилтын хүрээнд сумын ногоон байгууламжийг нэмэглүүлэх 1-р баг, Сумт ширхэг 3,000 250 750,000