Loading

42,377,859₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

6,842,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

2

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Бөөрөлжүүт рашаан Сумын хэмжээнд 200 5,400 1,080,000
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Булагтай сувилал 1-р баг, Ноён шанд 200 5,200 1,040,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Газар тариалан Сумын хэмжээнд 1,411 21,569 30,433,859
Хот, тосгон, бусад суурины газар Суурин, өвөлжөө хаваржаа 1-р баг, Ноён шанд 8,000 600 4,800,000
Уул уурхайн эдэлбэр газар Хайгуул Сумын хэмжээнд 16,000 314 5,024,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах Булаг хаших, ундны усны худгийн хамгаалалтыг шинэчлэх 2-р баг, Нарст ширхэг 742,000 1 742,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Мод тарих Сумын хэмжээнд га 6,100,000 1 6,100,000