Loading

71,368,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

32,919,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Угалз Сумын хэмжээнд 48,160,000 1 48,160,000
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Халиун буга 2-р баг, Цээл 5,504,000 1 5,504,000
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Халиун буга 1-р баг, Бараат 5,504,000 1 5,504,000
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Цагаан зээр Сумын хэмжээнд 860,000 5 4,300,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Зам, шугам сүлжээний газар газрын төлбөр Сумын хэмжээнд 7,900,000 1 7,900,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах биотенхикийн арга хэмжээ зохион байгуулах Сумын хэмжээнд бодгаль 5,000,000 1 5,000,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах ИБХамгаалагчдын урамшуулал сургалт Сумын хэмжээнд бодгаль 5,000,000 3 15,000,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж станц авах 3-р баг, Бүрд бодгаль 7,734,000 1 7,734,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хяналт шалгалтын шатахуун Сумын хэмжээнд бодгаль 1,000,000 4 4,000,000
Газар
Нөхөн сэргээлт сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө Сумын хэмжээнд бодгаль 1,185,000 1 1,185,000