Loading

86,259,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

37,300,950₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

2

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уул уурхайн эдэлбэр газар газар ашиглалтын төлбөр 1-р баг, Буурал 16,000 366 5,856,000
Хөдөө аж ахуйн газар газар ашиглалтын төлбөр 1-р баг, Буурал 1,200 38,000 45,600,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар хус ,улиас , нарс 1-р баг, Буурал 57,766 200 11,553,200
Цэвэрлэгээний огтлолт нарс 1-р баг, Буурал 57,766 100 5,776,600
Арчилгааны огтлолт нарс 1-р баг, Буурал 57,766 100 5,776,600
Цэвэрлэгээний ажлаар нарс, хус, улиас 1-р баг, Буурал 57,766 100 5,776,600
Цэвэрлэгээний ажлаар түлээ 1-р баг, Буурал 5,920 1,000 5,920,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Газар
Судалгаа Тэр бум мод зорилтын хүрээнд ойн сан, ногоон байгууламжинд мод тарих 2-р баг, Өгөөмөр га 1,200 6,432 7,718,400
Ой
Ой хамгаалал Тэр бум мод зорилтын хүрээнд ойн сан, ногоон байгууламжинд мод тарих 1-р баг, Буурал га 1,200 24,652 29,582,400