Loading

101,517,100₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

81,139,535₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

4

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Ундны ус Сумын хэмжээнд 6 1,460,000 8,760,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 3-р баг, Булаг 66,000 10 660,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай 1-р баг, Жаргалант 140,000 11 1,540,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хуш Хус Бургас Улиас Шинэс Сумын хэмжээнд 21,716 700 15,201,200
Арчилгааны огтлолт Шинэс Сумын хэмжээнд 21,716 300 6,514,800
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс Хуш Сумын хэмжээнд 6,515 2,000 13,030,000
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Шинэс Хуш Сумын хэмжээнд 21,716 1,100 23,887,600
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс Хуш Хус Сумын хэмжээнд 6,515 4,900 31,923,500
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх усны сан бүхий газар, булаг шандыг хашиж хамгаалах 2-р баг, Байдлаг м3 1 3,066,000 3,066,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ 1-р баг, Жаргалант ширхэг 50,000 1 50,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ 1-р баг, Жаргалант ширхэг 15,000 70 1,050,000
Ой
Ой хамгаалал хортон Сумын хэмжээнд бодгаль 1 76,973,535 76,973,535