Loading

26,596,600₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

4,990,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан ус ашигласны төлбөр Сумын хэмжээнд 4 375,000 1,500,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уул уурхайн эдэлбэр газар уул уурхайн газрын төлбөр Сумын хэмжээнд 25,000 360 9,000,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар хот тосгон Сумын хэмжээнд 1,966 100 196,600
Хөдөө аж ахуйн газар хөдөө аж ахуй Сумын хэмжээнд 10,000 1,500 15,000,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар улиас Сумын хэмжээнд 3,000 200 600,000
Цэвэрлэгээний ажлаар хус Сумын хэмжээнд 3,000 100 300,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах Бургасны дээд эхэд бургас тариалах Сумын хэмжээнд ширхэг 5,000 105 525,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Тэрбум үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тариалангийн талбайн ойн зурвас байгуулна Сумын хэмжээнд га 25,000 148 3,700,000
Ой
Ой хамгаалал Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ойн сэргэн ургалтыг дэмжих Сумын хэмжээнд га 5,000 153 765,000