Loading

94,929,807₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

63,225,335₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Рашаан 1-р баг, Өгөөмөр 400 70,000 28,000,000
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Унд ахуйн Сумын хэмжээнд 99 70,000 6,930,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Шинэс 1-р баг, Өгөөмөр 16,705 320 5,345,600
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс 2-р баг, Чулуут 16,705 900 15,034,500
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс 2-р баг, Чулуут 7,228 1,400 10,119,200
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Шинэс Сумын хэмжээнд 16,705 320 5,345,600
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс Сумын хэмжээнд 16,705 600 10,023,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс 1-р баг, Өгөөмөр 8,395 1 8,395
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс 1-р баг, Өгөөмөр 7,228 554 4,004,312
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс Сумын хэмжээнд 7,228 1,400 10,119,200
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах Сумын хэмжээнд га 6,112,750 2 12,225,500
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт ойн хортонтой тэмцэх тэмцлийн ажил Сумын хэмжээнд га 39,000 1,307 50,973,000
Ой хамгаалал хортон Сумын хэмжээнд ширхэг 26,835 1 26,835