Loading

11,710,960₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

1,756,644₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

1

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Доржпагма 3-р баг, Буянт 9,054,800 0 1,810,960
Хөдөө аж ахуйн газар Дөлгөөн Батхаан ХХК үтрэмийн зориулалтаар 4-р баг, Угалзат 4,800,000 1 4,800,000
Хөдөө аж ахуйн газар С.Энхцэцэг үтрэмийн 3-р баг, Буянт 5,100,000 1 5,100,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Газар
Нөхөн сэргээлт Хуучин хогийн цэгийг цэвэрлэх, зориулалтын хогийн цэгт байршуулах 5-р баг, Улаанхудаг га 878,322 2 1,756,644