Loading

3,265,910,659₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

1,084,757,098₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

95

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Алтанбулаг 136,508,345 3 116,032,093
2 Баруунбүрэн 141,988,368 7 0
3 Ерөө 741,574,235 19 0
4 Жавхлант 36,483,000 4 0
5 Мандал 492,055,469 11 235,650,000
6 Сант 27,949,700 4 14,487,845
7 Сүхбаатар 75,000 2 0
8 Хушаат 42,565,462 5 17,710,450
9 Цагааннуур 340,417,600 9 244,124,460
10 Шаамар 3,015,000 2 452,250
11 Аймаг 1,303,278,480 4 456,300,000
НИЙТ 3,265,910,659 95 1,084,757,098