Loading

141,988,368₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

88,985,852₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

7

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Нэн ховор ургамал Хөвөн оройт цайны ургамал Сумын хэмжээнд 1,200 12,650 15,180,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс Сумын хэмжээнд 80,000 4 320,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай Сумын хэмжээнд 160,000 4 640,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Саарал чоно Сумын хэмжээнд 102,000 2 204,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Өвөлжөөний газар Сумын хэмжээнд 46,800 631 29,530,800
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ-Шинэс Сумын хэмжээнд 2,819 11,000 31,009,000
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Шинэс Сумын хэмжээнд 21,716 2,998 65,104,568
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Тэр бум мод хөдөлгөөний хүрээнд 2-р баг, Бургалтай га 2,277,000 1 2,277,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээг 2 удаа хэрэгжүүлэх Сумын хэмжээнд Өвс боодлоор 582,000 1 582,000
Газар
Судалгаа Бэлчээрийн даац тодорхойлох Сумын хэмжээнд ширхэг 4,429,620 1 4,429,620
Ой
Ой хамгаалал байгаль хамгаалагч улсын байцаагч нарыг бие хамгаалах зэвсэг хэрэгсэл, уналгаар хангах Сумын хэмжээнд ширхэг 2,500,000 4 10,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Тэр бум мод хөдөлгөөний хүрээнд 2-р баг, Бургалтай га 2,500,000 13 32,500,000
Ойн нөхөн сэргээлт Тэр бум мод хөдөлгөөний хүрээнд 3-р баг, Цагаан-Овоо ширхэг 5,000 1,000 5,000,000
Ой хамгаалал хяналт шалгалтын авто машин Сумын хэмжээнд ширхэг 34,197,232 1 34,197,232