Loading

1,203,153,609₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

695,762,747₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

19

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал Халиар сонгино Сумын хэмжээнд 5,400 1,567 8,461,800
Элбэг ургамал Хусны навч Сумын хэмжээнд 2,400 5,000 12,000,000
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Гадаргын ус ашиглах Сумын хэмжээнд 157 580,894 91,200,358
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Гүний ус ашиглах Сумын хэмжээнд 773 147,483 114,004,359
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Ус шавхан зайлуулах Сумын хэмжээнд 580 39,312 22,800,960
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс Сумын хэмжээнд 129,000 13 1,677,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 7,200 160 1,152,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай Сумын хэмжээнд 280,000 15 4,200,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Саарал чоно Сумын хэмжээнд 226,000 2 452,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Тариалангийн талбай Сумын хэмжээнд 2,161 23,942 51,738,662
Уул уурхайн эдэлбэр газар Уурхайн эдэлбэр газар Сумын хэмжээнд 59,064 3,864 228,223,296
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Арчилгааны огтлолт Нарс-түлээ Сумын хэмжээнд 11,746 162 1,902,852
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Нарс-түлээ Сумын хэмжээнд 11,746 1,940 22,787,240
Цэвэрлэгээний ажлаар Нарс-түлээ Сумын хэмжээнд 2,819 5,500 15,504,500
Цэвэрлэгээний огтлолт Нарс-түлээ Сумын хэмжээнд 2,819 800 2,255,200
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Нарс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 40,718 6,761 275,294,398
Арчилгааны огтлолт Нарс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 37,664 936 35,253,504
Цэвэрлэгээний огтлолт Нарс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 9,772 6,006 58,690,632
Цэвэрлэгээний ажлаар Нарс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 6,515 3,500 22,802,500
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Хус-түлээ Сумын хэмжээнд 5,544 466 2,583,504
Цэвэрлэгээний ажлаар Хус-түлээ Сумын хэмжээнд 2,168 2,210 4,791,280
Цэвэрлэгээний огтлолт Хус-түлээ Сумын хэмжээнд 2,819 35 98,665
Арчилгааны огтлолт Хус-түлээ Сумын хэмжээнд 5,544 14 77,616
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Хус-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 19,219 1,662 31,941,978
Арчилгааны огтлолт Хус-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 14,784 134 1,981,056
Цэвэрлэгээний ажлаар Хус-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 7,525 430 3,235,750
Цэвэрлэгээний огтлолт Хус-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 7,517 360 2,706,120
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Шинэс-түлээ Сумын хэмжээнд 7,228 1,291 9,331,348
Арчилгааны огтлолт Шинэс-түлээ Сумын хэмжээнд 7,228 57 411,996
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс-түлээ Сумын хэмжээнд 2,819 500 1,409,500
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс-түлээ Сумын хэмжээнд 2,819 230 648,370
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 6,515 1,300 8,469,500
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 7,517 2,331 17,522,127
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Шинэс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 27,145 5,164 140,176,780
Арчилгааны огтлолт Шинэс-хэрэглээ Сумын хэмжээнд 25,057 294 7,366,758
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Нэн ховор, ховор төрлийн ургамал тарьмалжуулах Сумын хэмжээнд га 1,869,270 1 1,869,270
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Нэн ховор, ховор төрлийн ургамлын үр бэлтгэх Сумын хэмжээнд кг 1,200,000 1 1,200,000
Ус, рашаан
Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах Ундны усны эхийг хамгаалах Сумын хэмжээнд га 798,010 100 79,801,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Зэрлэг ан амьтанд биотехникийн арга хэмжээ авах Сумын хэмжээнд кг 500 81 40,500
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Зэрлэг ан амьтанд биотехникийн арга хэмжээ авах Сумын хэмжээнд Өвс боодлоор 5,000 740 3,700,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Цөлжилт, элсний нүүдлээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтын зурвас байгуулах Сумын хэмжээнд га 13,998,097 3 41,994,291
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Голын эргийг бургасжуулах Сумын хэмжээнд га 15,600,000 5 78,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх Сумын хэмжээнд га 17,500,000 2 35,000,000
Судалгаа Ой зохион байгуулалт хийх Сумын хэмжээнд га 510 326,311 166,418,610
Ой хамгаалал Ойд арчилгааны ажил явуулах /гэрэлжүүлэх 1-р насны ангид/ Сумын хэмжээнд га 400,000 50 20,000,000
Ой хамгаалал Ойд арчилгааны ажил явуулах /тохируулах 2-р насны ангид/ Сумын хэмжээнд га 460,000 50 23,000,000
Судалгаа Ойн хөнөөлт шавж өвчний тоймчилсон судалгаа хийх Сумын хэмжээнд га 70 100,000 7,000,000
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавж өвчнөөс хамгаалах багаж хэрэгсэл Сумын хэмжээнд ширхэг 54,880 100 5,488,000
Ой хамгаалал Түймраас хамгаалах халз зурвас байгуулах Сумын хэмжээнд га 310,000 25 7,750,000
Ой хамгаалал Түймрээс хамгаалах багаж хэрэгсэл авах Сумын хэмжээнд ширхэг 150,000 30 4,500,000
Ойн нөхөн сэргээлт Үрийн байнгын талбай байгуулах Сумын хэмжээнд га 1,400,000 5 7,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Ховор төрлийн модоор ойжуулалт хийх Сумын хэмжээнд га 7,000,000 5 35,000,000
Ой хамгаалал Хог хаягдалын менежментийг сайжруулах 3-р баг, Бугант га 10,000,000 10 100,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Цөлжилт, элсний нүүдлээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтын зурвас байгуулах Сумын хэмжээнд га 15,600,000 5 78,000,000