Loading

492,055,469₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

235,650,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

11

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Үйлчилгээний газруудын ашигласан ус Сумын хэмжээнд 2,183 2,290 4,999,070
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс Сумын хэмжээнд 129,000 5 645,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 7,300 100 730,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай Сумын хэмжээнд 280,000 3 840,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Саарал чоно Сумын хэмжээнд 226,000 2 452,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Сумын хэмжээнд 16 15,699 251,184
Хот, тосгон, бусад суурины газар 5-8 давхар нийтийн орон сууц Сумын хэмжээнд 20 4,002 80,040
Хот, тосгон, бусад суурины газар авто замын сургалт, дадлагын талбай Сумын хэмжээнд 18 30,850 555,300
Хот, тосгон, бусад суурины газар автомашины гараж Сумын хэмжээнд 20 8,627 172,540
Хот, тосгон, бусад суурины газар автомашины засвар, үйлчилгээний газар Сумын хэмжээнд 15 66,354 995,310
Хөдөө аж ахуйн газар Аж, ахуйн Сумын хэмжээнд 6 385,509 2,313,054
Хот, тосгон, бусад суурины газар амины орон сууц Сумын хэмжээнд 35 477,413 16,709,455
Хот, тосгон, бусад суурины газар амралтын газар Сумын хэмжээнд 5 571,902 2,859,510
Уул уурхайн эдэлбэр газар Ашиглалт, олборлолт явуулж буй уурхайн талбай Сумын хэмжээнд 12 1,374,253 16,491,036
Хот, тосгон, бусад суурины газар аялал жуулчлалын бааз Сумын хэмжээнд 5 1,571,227 7,856,135
Хот, тосгон, бусад суурины газар банк санхүүгийн байгууллага Сумын хэмжээнд 20 1,543 30,860
Хот, тосгон, бусад суурины газар биеийн тамир спортын байгууллага Сумын хэмжээнд 20 6,563 131,260
Хот, тосгон, бусад суурины газар гэр орон сууцны хашааны газар Сумын хэмжээнд 26 275,643 7,166,718
Хөдөө аж ахуйн газар Ердийн хадлан Сумын хэмжээнд 0 1,557,903 0
Хөдөө аж ахуйн газар Жимс, жимсгэнэ Сумын хэмжээнд 5 1,768,343 8,841,715
Хөдөө аж ахуйн газар Зоорь Сумын хэмжээнд 5 337,132 1,685,660
Ойн сан бүхий газар Мод үржүүлэг Сумын хэмжээнд 2 149,660 299,320
Хот, тосгон, бусад суурины газар нам олон нийтийн байгууллага Сумын хэмжээнд 20 1,317 26,340
Хот, тосгон, бусад суурины газар нийтийн эзэмшлийн бусад газар Сумын хэмжээнд 20 11,184 223,680
Хөдөө аж ахуйн газар Нөөц газар Сумын хэмжээнд 12 1,739,573 20,874,876
Хөдөө аж ахуйн газар өвөлжөө Сумын хэмжээнд 1 13,727,333 13,727,333
Усны сан бүхий газар Рашаан, сувилалын газар Сумын хэмжээнд 5 205,064 1,025,320
Хот, тосгон, бусад суурины газар сүм хийд шашны байгууллага Сумын хэмжээнд 12 56,256 675,072
Хот, тосгон, бусад суурины газар тоглоомын талбай Сумын хэмжээнд 3 12,930 38,790
Хөдөө аж ахуйн газар Төмс хүнсний ногоо Сумын хэмжээнд 0 11,186,801 0
Хот, тосгон, бусад суурины газар төрийн захиргаа Сумын хэмжээнд 12 348,332 4,179,984
Хөдөө аж ахуйн газар Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан Сумын хэмжээнд 0 314,945 0
Хот, тосгон, бусад суурины газар урлаг соёлын байгууллага Сумын хэмжээнд 12 5,414 64,968
Усны сан бүхий газар Ус түгээх цэг Сумын хэмжээнд 10 118,468 1,184,680
Уул уурхайн эдэлбэр газар Уул уурхайн тэсэрч дэлбэрэх бодисын агуулах Сумын хэмжээнд 12 14,123 169,476
Уул уурхайн эдэлбэр газар Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж Сумын хэмжээнд 13 5,580,964 72,552,532
Уул уурхайн эдэлбэр газар Уурхайн газар Сумын хэмжээнд 12 1,852,791 22,233,492
Хот, тосгон, бусад суурины газар үйлдвэрийн албан контор Сумын хэмжээнд 37 10,779 398,823
Хот, тосгон, бусад суурины газар үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж бусад газар Сумын хэмжээнд 31 1,370,780 42,494,180
Хот, тосгон, бусад суурины газар үйлчилгээтэй орон сууц Сумын хэмжээнд 16 16,882 270,112
Хөдөө аж ахуйн газар Үр тариа Сумын хэмжээнд 0 156,725,591 0
Хөдөө аж ахуйн газар Үтрэм Сумын хэмжээнд 2 163,423 326,846
Хөдөө аж ахуйн газар ХАА-н машин, механизмын хашаа, гараж Сумын хэмжээнд 3 177,837 533,511
Хөдөө аж ахуйн газар ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор Сумын хэмжээнд 1 1,951,156 1,951,156
Зам, шугам сүлжээний газар Холбоо, мэдээлэл хүлээн авах станц Сумын хэмжээнд 18 1,761 31,698
Зам, шугам сүлжээний газар Холбоо, мэдээлэл дамжуулах шугам Сумын хэмжээнд 5 102 510
Хот, тосгон, бусад суурины газар худалдаа үйлчилгээ Сумын хэмжээнд 16 309,888 4,958,208
Хөдөө аж ахуйн газар Хүлэмж, дарлага Сумын хэмжээнд 3 239,235 717,705
Хот, тосгон, бусад суурины газар хүүхдийн зуслан Сумын хэмжээнд 5 600,812 3,004,060
Хот, тосгон, бусад суурины газар цэвэрлэх байгууламж Сумын хэмжээнд 16 327,931 5,246,896
Хот, тосгон, бусад суурины газар цэнгэлдэх хүрээлэн наадмын талбай Сумын хэмжээнд 14 58,713 821,982
Хот, тосгон, бусад суурины газар шатах тослох материал түгээгүүрийн газар агуулах Сумын хэмжээнд 14 67,010 938,140
Хот, тосгон, бусад суурины газар ШУ технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин Сумын хэмжээнд 18 2,636 47,448
Хот, тосгон, бусад суурины газар эрүүл мэндийн байгууллага Сумын хэмжээнд 16 67,909 1,086,544
Зам, шугам сүлжээний газар Эрчим хүч дамжуулах станц Сумын хэмжээнд 18 22,033 396,594
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар нарс Сумын хэмжээнд 26,101 44 1,148,444
Арчилгааны огтлолт нарс Сумын хэмжээнд 9,035 319 2,882,165
Цэвэрлэгээний ажлаар нарс Сумын хэмжээнд 2,168 480 1,040,640
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар нарс Сумын хэмжээнд 9,035 6 54,210
Арчилгааны огтлолт нарс Сумын хэмжээнд 26,101 446 11,641,046
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт нарс Сумын хэмжээнд 26,101 176 4,593,776
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт нарс Сумын хэмжээнд 9,035 44 397,540
Цэвэрлэгээний огтлолт нарс Сумын хэмжээнд 2,168 268 581,024
Цэвэрлэгээний огтлолт нарс Сумын хэмжээнд 6,264 422 2,643,408
Цэвэрлэгээний ажлаар нарс Сумын хэмжээнд 6,264 465 2,912,760
Арчилгааны огтлолт улиас Сумын хэмжээнд 10,441 8 83,528
Арчилгааны огтлолт улиас Сумын хэмжээнд 3,614 12 43,368
Цэвэрлэгээний огтлолт хус Сумын хэмжээнд 6,264 603 3,777,192
Цэвэрлэгээний ажлаар хус Сумын хэмжээнд 2,168 1,142 2,475,856
Цэвэрлэгээний ажлаар хус Сумын хэмжээнд 6,264 765 4,791,960
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт хус Сумын хэмжээнд 12,320 396 4,878,720
Арчилгааны огтлолт хус Сумын хэмжээнд 12,320 962 11,851,840
Цэвэрлэгээний огтлолт хус Сумын хэмжээнд 2,168 410 888,880
Арчилгааны огтлолт хус Сумын хэмжээнд 4,265 719 3,066,535
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт хус Сумын хэмжээнд 4,265 99 422,235
Цэвэрлэгээний огтлолт хуш Сумын хэмжээнд 2,168 976 2,115,968
Цэвэрлэгээний ажлаар хуш Сумын хэмжээнд 2,168 1,107 2,399,976
Цэвэрлэгээний огтлолт хуш Сумын хэмжээнд 6,264 1,514 9,483,696
Цэвэрлэгээний ажлаар хуш Сумын хэмжээнд 6,264 891 5,581,224
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар шинэс Сумын хэмжээнд 7,228 16 115,648
Цэвэрлэгээний огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 6,264 4,157 26,039,448
Цэвэрлэгээний огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 2,168 2,794 6,057,392
Цэвэрлэгээний ажлаар шинэс Сумын хэмжээнд 2,168 3,050 6,612,400
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 20,881 2,642 55,167,602
Цэвэрлэгээний ажлаар шинэс Сумын хэмжээнд 6,264 2,177 13,636,728
Арчилгааны огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 7,228 650 4,698,200
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 7,228 636 4,597,008
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар шинэс Сумын хэмжээнд 20,881 134 2,798,054
Арчилгааны огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 20,881 875 18,270,875
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх Хяналт шалгалт хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 24,000 199 4,776,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ явуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 2,000,000 1 2,000,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хяналт шалгалт хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 24,000 73 1,752,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Хяналт шалгалт хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 24,000 1,750 42,000,000
Ой
Ой хамгаалал 3, 6-р багийн хүүхдийн тоглоомын талбайд мод тарихад дэмжлэг үзүүлэх Сумын хэмжээнд ширхэг 7,500,000 2 15,000,000
Ой хамгаалал Байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил Сумын хэмжээнд га 740,000 10 7,400,000
Ой хамгаалал Ногоон байгууламж, арчилгааны зардал Сумын хэмжээнд ширхэг 2,500,000 2 5,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Сибирь хуш, жодоо, гацуур зэрэг ховор зүйлийн модны тарьцаар ойжуулалт хийх Сумын хэмжээнд га 8,100,000 5 40,500,000
Ой хамгаалал Хараа голын эрэг орчмыг бургасжуулах Сумын хэмжээнд га 11,250,000 5 56,250,000
Ойн нөхөн сэргээлт Хомсдол доройтолд орсон ойд ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ Сумын хэмжээнд га 1,200,000 50 60,000,000
Ой хамгаалал Хяналт шалгалт хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 24,000 40 960,000