Loading

27,949,700₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

14,487,845₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

4

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал хадлангийн өвс Сумын хэмжээнд 350 5,000 1,750,000
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан уух ус Сумын хэмжээнд 0 0 0
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс Сумын хэмжээнд 80,000 5 400,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 1,000 100 100,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай Сумын хэмжээнд 140,000 4 560,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Саарал чоно Сумын хэмжээнд 102,000 1 102,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар сумын төвд ААНБ-н газар Сумын хэмжээнд 1 10,911,000 10,911,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 2,819 1,150 3,241,850
Цэвэрлэгээний огтлолт хэрэглээ Сумын хэмжээнд 27,212 400 10,884,850
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих мод тарисан 1-р баг, Ивэн га 262,500 1 262,500
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах мод тарисан Сумын хэмжээнд га 581,000 1 581,000
Газар
Нөхөн сэргээлт мод тарисан 1-р баг, Ивэн га 1,636,650 1 1,636,650
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт мод тарисан 1-р баг, Ивэн га 12,007,695 1 12,007,695