Loading

42,565,462₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

17,710,450₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал дэрэвгэр жиргэрүү 2-р баг, Мөнхтолгой 9,000 5 45,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 2-р баг, Мөнхтолгой 66,000 3 198,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 2-р баг, Мөнхтолгой 2,000 100 200,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай 2-р баг, Мөнхтолгой 160,000 3 480,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Саарал чоно 1-р баг, Даагат 102,000 2 204,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар эзэмшил 2-р баг, Мөнхтолгой 1,200 21,500 25,800,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар түлээ Сумын хэмжээнд 2,493 2,200 5,484,600
Арчилгааны огтлолт түлээний шинэс 2-р баг, Мөнхтолгой 7,262 141 1,023,942
Цэвэрлэгээний огтлолт түлээний шинэс 2-р баг, Мөнхтолгой 7,228 65 469,820
Цэвэрлэгээний огтлолт хэрэглээний шинэс 2-р баг, Мөнхтолгой 22,791 100 2,279,100
Арчилгааны огтлолт хэрэглээний шинэс 2-р баг, Мөнхтолгой 21,270 300 6,381,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Зөвлөмж мэдээлэл хүргүүлэх Сумын хэмжээнд өрх 30 225 6,750
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх Байхгүй Сумын хэмжээнд м3 0 0 0
Ан амьтан
Судалгаа Ан амьтны тоо толгой, тархалтын судалгаа хийх Сумын хэмжээнд га 1,000 541 541,000
Газар
Судалгаа элэгдэл эвдрэлд орсон газрын осудалгаа хийх 1-р баг, Даагат га 1,935,000 2 3,870,000
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Ойжуулалт хийх Сумын хэмжээнд га 1,329,270 10 13,292,700