Loading

341,047,600₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

244,124,460₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

9

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал Ашигт ургамал Сумын хэмжээнд 7,000 20 140,000
Элбэг ургамал жимс жимсгэнэ Сумын хэмжээнд 1,200 50 60,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 1,000 20 20,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай 1-р баг, Оргих 160,000 1 160,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Газрын төлбөр Сумын хэмжээнд 1,200 53,000 63,600,000
Хөдөө аж ахуйн газар Хадлан тэжээл Сумын хэмжээнд 348 2,500 870,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Түлээ 1-р баг, Оргих 7,228 2,274 16,436,472
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 7,228 2,250 16,263,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 7,228 800 5,782,400
Арчилгааны огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 7,228 709 5,124,652
Арчилгааны огтлолт Хэрэглээ Сумын хэмжээнд 16,750 1,063 17,805,250
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээ Сумын хэмжээнд 16,705 250 4,176,250
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээ Сумын хэмжээнд 16,705 1,200 20,046,000
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Хэрэглээ 1-р баг, Оргих 20,881 9,096 189,933,576
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Байгаль орчноо хамгаалахад чиглэсэн самбар хийх Сумын хэмжээнд ширхэг 121,500 1 121,500
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлж хөдөлгөөнт эргүүл хяналт хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 20,000 5 100,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Мод тарих 3-р баг, Тийрэг ширхэг 30,000 322 9,660,000
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Ойд нөхөн сэргээлт, нөхөн тарилт хийх Сумын хэмжээнд ширхэг 40,000 4,985 199,400,000
Ой хамгаалал Самбар байршуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 2,000,000 2 4,000,000
Судалгаа Хортон шавжийн тархалтын судалгаа хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 200,000 4 800,000
Ой хамгаалал Хөдөлгөөнт эргүүл хяналт ажлуулах Сумын хэмжээнд хүн/хоног 200,000 10 2,000,000
Ой хамгаалал Эргүүл хяналтад ашиглагдах багаж хэрэгслүүд Сумын хэмжээнд ширхэг 6,000,000 3 18,000,000
Ой хамгаалал Эргүүл, хяналтын цэг байгуулах 1-р баг, Оргих ширхэг 10,000,000 1 10,000,000