Loading

4,848,003,305₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

832,777,072₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

31

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Айраг 76,583,035 2 9,000,000
2 Алтанширээ 554,840,608 6 75,000,000
3 Даланжаргалан 1,175,406,630 3 90,000,000
4 Дэлгэрэх 56,558,719 1 9,000,000
5 Замын Үүд 615,485,825 2 100,000,000
6 Иххэт 70,472,860 1 14,000,000
7 Мандах 338,495,933 2 63,600,000
8 Өргөн 271,010,820 2 39,100,000
9 Сайншанд 289,807,985 1 45,000,000
10 Сайхандулаан 204,836,497 1 31,000,000
11 Улаанбадрах 74,762,862 3 11,214,450
12 Хатанбулаг 362,282,450 2 65,000,000
13 Хөвсгөл 70,363,898 1 10,600,000
14 Эрдэнэ 84,095,183 2 37,200,000
15 Аймаг 603,000,000 2 233,062,622
НИЙТ 4,848,003,305 31 832,777,072