Loading

0₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

0₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

0

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан ус рашааны нөөц ашигласны төлбөр Сумын хэмжээнд 2,183 27,485 59,999,755
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай хэрэгцээний газар Аялал, жуулчлалын зориулалтаар ашиглаж буй газар Сумын хэмжээнд 414,000 0 0
Хот, тосгон, бусад суурины газар Гэр хороолол Сумын хэмжээнд 616,038 122 75,156,648
Зам, шугам сүлжээний газар Зам шугам сүлжээний газар Сумын хэмжээнд 259,195 264 68,427,480
Ойн сан бүхий газар Ойн сан бүхий газар Сумын хэмжээнд 2,022,711 32 64,726,752
Хөдөө аж ахуйн газар тариалан Сумын хэмжээнд 88,872 183 16,263,485
Тусгай хэрэгцээний газар Тусгай хамгаалалттай газар Сумын хэмжээнд 1,338,103 12 16,057,232
Уул уурхайн эдэлбэр газар түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр Сумын хэмжээнд 5,000,000 1 5,000,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар ХАА Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 780,211 29 22,626,131
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон бусад суурин барилга багууламжийн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 1,860,102 1,004 1,867,542,107
Хот, тосгон, бусад суурины газар ШТС болон авто машины ил зогсоол Сумын хэмжээнд 5,639,241 43 242,487,350
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр