Loading

101,700,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

101,700,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд хамгаалалтын хайс барьж тохижуулах Сумын хэмжээнд 2,500,000 10 25,000,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Аялал, жуулчлалын зориулалтаар ашиглаж буй газар Сумын хэмжээнд 562 8,130 4,567,434
Хот, тосгон, бусад суурины газар Гэр хороолол Сумын хэмжээнд 172 16,090 2,759,435
Зам, шугам сүлжээний газар Зам, шугам сүлжээ Сумын хэмжээнд 36 12,690 458,109
Ойн сан бүхий газар Ойн сан бүхий газар Сумын хэмжээнд 60,000 5 300,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Тариалан Сумын хэмжээнд 3 1,697,460 4,413,396
Хот, тосгон, бусад суурины газар Тусгай хамгаалалттай газар Сумын хэмжээнд 83,888 5 419,440
Усны сан бүхий газар Усан сан бүхий газар Сумын хэмжээнд 1,353 2,000 2,705,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Уурхайн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 95 248,940 23,644,321
Хот, тосгон, бусад суурины газар ХАА Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 60 286,680 17,286,804
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон бусад суурин барилга багууламжийн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 273 41,820 11,433,588
Хот, тосгон, бусад суурины газар ШТС болон авто машины ил зогсоол Сумын хэмжээнд 204,933 0 0
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Ойн зурвас байгуулах Сумын хэмжээнд га 11,250,000 2 22,500,000
Ой хамгаалал Ойн менежментийн төлөвлөгөө Сумын хэмжээнд ширхэг 667,284 1 667,284
Ой хамгаалал хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд хүн/хоног 300,000 1 300,000