Loading

244,400,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

244,400,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

9

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал Эмийн ургамал 2-р баг 4,282 467 1,999,694
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан төлбөр Сумын хэмжээнд 2,183 14,659 32,000,597
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Агнуурын шувуу Сумын хэмжээнд 26,800 50 1,340,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 2-р баг 129,000 15 1,935,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Зэрлэг гахай 2-р баг 280,000 10 2,800,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Саарал чоно 2-р баг 226,000 20 4,520,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Уул уурхайн эдэлбэр газар 2 хяналтын цэг ажиллах 2-р баг 12,348,000 2 24,696,000
Тусгай хэрэгцээний газар Аялал, жуулчлалын зориулалтаар ашиглаж буй газар Сумын хэмжээнд 447,336 168 75,152,398
Хот, тосгон, бусад суурины газар Гэр хороолол Сумын хэмжээнд 163,734 191 31,273,270
Зам, шугам сүлжээний газар зам, шугам сүлжээний газар Сумын хэмжээнд 117,177 60 7,030,608
Ойн сан бүхий газар Ойн сан Сумын хэмжээнд 65,624 54 3,543,712
Хот, тосгон, бусад суурины газар тариалан Сумын хэмжээнд 1,667 33,367 55,636,136
Хот, тосгон, бусад суурины газар Уурхайн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 114,012 406 46,288,669
Хот, тосгон, бусад суурины газар ХАА Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар 1-р баг 77,520 657 50,930,443
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон бусад суурин барилга багууламжийн дэвсгэр газар Сумын хэмжээнд 185,676 685 127,188,334
Уул уурхайн эдэлбэр газар Хяналт шалгалт 2-р баг 757,350 10 7,573,500
Хот, тосгон, бусад суурины газар ШТС болон авто машины ил зогсоол Сумын хэмжээнд 255,111 9 2,296,002
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ойн дагалт баялгийн нөөц Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих Сумын хэмжээнд 166,600 3 499,800
Ойн дагалт баялгийн нөөц Ойн менежментийн төлөвлөгөө Сумын хэмжээнд 4,657,380 1 4,657,380
Ойн дагалт баялгийн нөөц Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцлийн ажил явуулах 2-р баг 32,000 500 16,000,000
Ойн дагалт баялгийн нөөц Шилмүүст модны ойжуулалт 2-р баг 1,200,000 10 12,000,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээ авах 2-р баг кг 1,500 3,165 4,747,500
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Тарвага сэргээн нутагшуулах 2-р баг ширхэг 577,555 20 11,551,100
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд хүн/хоног 825,815 10 8,258,150
Газар
Нөхөн сэргээлт хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд хүн/хоног 757,350 10 7,573,500
Нөхөн сэргээлт хяналтын цэг Сумын хэмжээнд ширхэг 12,348,000 2 24,696,000
Ой
Судалгаа Ойн менежментийн төлөвлөгөө Сумын хэмжээнд ширхэг 4,657,380 1 4,657,380
Ойн нөхөн сэргээлт Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцлийн ажил явуулах 2-р баг га 32,000 500 16,000,000
Ой хамгаалал хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд хүн/хоног 50,000 10 500,000
Ой хамгаалал Шилмүүст модны ойжуулалт Сумын хэмжээнд га 1,200,000 10 12,000,000