Loading

60,000,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

60,000,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Унд ахуй хэрэгцээ Сумын хэмжээнд 2,183 115 251,984
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Гараш, зоорь Сумын хэмжээнд 203,860 1 203,860
Зам, шугам сүлжээний газар Зам, шугам сүлжээ 1-р баг, Хайрхан 16,947 4 67,789
Хот, тосгон, бусад суурины газар иргэний эзэмшил Сумын хэмжээнд 83,330 16 1,333,286
Ойн сан бүхий газар Ойн сан Сумын хэмжээнд 28,800 1 28,800
Хөдөө аж ахуйн газар Өвөлжөө, хаваржаа Сумын хэмжээнд 30,141 14 421,974
Хөдөө аж ахуйн газар тариалан Сумын хэмжээнд 1,856 17 31,557
Усны сан бүхий газар Усан сан 1-р баг, Хайрхан 104,850 1 104,850
Уул уурхайн эдэлбэр газар Уурхай Сумын хэмжээнд 47,097 1,894 89,202,097
Хот, тосгон, бусад суурины газар Үйлдвэрлэл Сумын хэмжээнд 112,014 19 2,128,258
Хот, тосгон, бусад суурины газар Үйлчилгээ Сумын хэмжээнд 92,293 3 276,880
Хөдөө аж ахуйн газар ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр Сумын хэмжээнд 33 1 23
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот, тосгон, бусад суурин Сумын хэмжээнд 106,059 12 1,272,703
Хот, тосгон, бусад суурины газар Шатахуун түгээх станц Сумын хэмжээнд 185,377 1 240,990
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Газар
Нөхөн сэргээлт хяналтын цэг 3-р баг, Санжинт ширхэг 12,348,000 1 12,348,000
Ой
Судалгаа Ойн менежментийн төлөвлөгөө Сумын хэмжээнд ширхэг 186,456 1 186,456
Ой хамгаалал хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд хүн/хоног 66,666 3 199,998