Loading

211,827,405₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

119,500,360₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

7

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-4А АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
# Аймаг, нийслэлийн нэр БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Дархан Уул 211,827,405 7 44,380,221
НИЙТ 211,827,405 7 44,380,221