Loading

24,442,840,059₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

11,139,875,370₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

67

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Баян Овоо 38,687,941 2 20,056,000
2 Баяндалай 34,537,600 2 25,000,000
3 Булган 160,875 1 57,000
4 Гурвантэс 1,897,934,400 3 285,887,040
5 Даланзадгад 1,320,500,000 8 461,725,000
6 Мандал Овоо 156,975 1 55,000
7 Манлай 58,350,262 3 28,802,800
8 Ноён 895,470,929 12 158,473,530
9 Номгон 157,537,500 8 128,660,000
10 Сэврэй 16,220,000 4 8,200,000
11 Ханбогд 79,000,000 7 79,000,000
12 Ханхонгор 786,081,879 2 123,500,000
13 Хүрмэн 91,416,581 2 45,686,000
14 Цогт Овоо 45,808,000 4 22,878,000
15 Цогтцэций 20,976,000 1 8,000,000
16 Аймаг 19,000,001,116 7 9,743,895,000
НИЙТ 24,442,840,059 67 11,139,875,370