Loading

1,542,245,861₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

484,682,971₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

32

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Адаацаг 16,500,000 1 2,475,000
2 Баянжаргалан 444,200,000 2 74,400,000
3 Говь Угтаал 43,000,000 1 6,450,000
4 Гурвансайхан 114,000,000 2 40,000,000
5 Дэлгэрхангай 63,700,000 2 17,325,000
6 Дэлгэрцогт 13,500,000 2 2,025,000
7 Дэрэн 36,600,000 2 14,625,000
8 Луус 3,600,000 1 540,000
9 Өлзийт 132,000,000 2 30,300,000
10 Өндөршил 48,700,000 2 15,075,000
11 Сайнцагаан 60,300,000 2 100,000,000
12 Сайхан Овоо 9,800,000 3 3,325,000
13 Хулд 15,000,000 1 2,250,000
14 Цагаандэлгэр 4,508,800 1 1,000,000
15 Эрдэнэдалай 65,000,000 1 9,750,000
16 Аймаг 471,837,061 7 165,142,971
НИЙТ 1,542,245,861 32 484,682,971