Loading

9,800,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

3,325,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай зориулалтаар агнах, барих (соёл, шинжлэх ухаан, тусгай төлбөртэй) Тэх Сумын хэмжээнд 1 5,300,000 5,300,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар өмчлөл, эзэмшил Сумын хэмжээнд 20 60,000 1,200,000
Хөдөө аж ахуйн газар Эзэмшил, ашиглалт Сумын хэмжээнд 24,000 138 3,300,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Ангийн эргүүл хамгаалалт хийх хяналт тавих 1-р баг, Онги бодгаль 500,000 2 1,000,000
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах биотехникийн арга хэмжээ авах Сумын хэмжээнд ширхэг 1,650,000 1 1,650,000
Газар
Нөхөн сэргээлт тэрбум мод хөдөлгөөний хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, усалгаа арчилгааний зардал Сумын хэмжээнд га 675,000 1 675,000