Loading

15,000,000₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

2,250,000₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

1

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Өвөлжөө, хаваржаа 1-р баг, Шувуутай 12,000 100 1,200,000
Уул уурхайн эдэлбэр газар Уул уурхай 1-р баг, Шувуутай 32 413,125 13,220,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Үйлилгээний газар 1-р баг, Шувуутай 20 29,000 580,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Газар
Нөхөн сэргээлт тэрбум мод хөдөлгөөний хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, усалгаа арчилгааний зардал Сумын хэмжээнд га 4,500,000 0 0