Loading

1,906,992,634₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

704,813,517₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

122

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Арвайхээр 361,293,942 4 55,000,000
2 Баруунбаян Улаан 79,455,800 8 69,620,270
3 Бат Өлзий 113,489,894 30 86,423,330
4 Баян Өндөр 2,243,500 4 336,525
5 Баянгол 4,075,890 1 612,000
6 Богд 58,246,126 3 26,096,885
7 Бүрд 2,927,002 2 439,275
8 Гучин Ус 2,277,588 1 360,000
9 Есөнзүйл 9,747,678 9 3,636,885
10 Зүүнбаян Улаан 47,663,180 4 25,904,017
11 Нарийнтээл 90,816,200 5 25,522,430
12 Өлзийт 3,071,000 5 600,000
13 Сант 2,300,000 1 345,000
14 Тарагт 18,950,000 2 2,842,500
15 Төгрөг 47,952,000 6 15,936,270
16 Уянга 133,818,200 5 34,013,930
17 Хайрхандулаан 39,867,628 8 17,000,000
18 Хархорин 199,386,400 7 33,739,200
19 Хужирт 45,900,000 5 17,385,000
20 Аймаг 643,510,606 12 289,000,000
НИЙТ 1,906,992,634 122 704,813,517