Loading

31,659,727,259₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

11,159,233,834₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

76

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Баян Агт 54,572,936 6 40,063,596
2 Баяннуур 180,000 1 27,000
3 Бугат 28,529,830 6 27,063,830
4 Булган 19,038,000 1 2,855,700
5 Бүрэгхангай 753,722,420 2 119,722,797
6 Гурванбулаг 3,000,000 1 450,000
7 Дашинчилэн 2,923,450 3 438,730
8 Могод 16,670,300 5 6,319,755
9 Орхон 100,358,180 8 64,144,199
10 Рашаант 41,000,000 2 6,750,000
11 Сайхан 15,994,640 3 11,302,844
12 Сэлэнгэ 76,450,080 5 46,507,688
13 Тэшиг 208,984,035 12 122,437,762
14 Хангал 111,877,178 8 49,710,800
15 Хишиг Өндөр 22,812,952 3 17,712,952
16 Хутаг Өндөр 207,822,678 10 145,199,478
17 Аймаг 29,995,790,580 0 10,498,526,703
НИЙТ 31,659,727,259 76 11,159,233,834