Loading

1,835,679,899₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

1,250,922,555₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

65

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Баацагаан 70,600,000 4 34,530,000
2 Баян Овоо 102,774,000 2 37,387,000
3 Баян Өндөр 1,003,800 1 150,570
4 Баянбулаг 30,000,000 2 15,000,000
5 Баянговь 5,000,000 1 750,000
6 Баянхонгор 30,000,000 0 15,000,000
7 Баянцагаан 54,224,001 4 26,412,000
8 Богд 100,000,000 4 89,000,000
9 Бөмбөгөр 192,224,000 4 47,112,000
10 Бууцагаан 13,404,200 2 5,750,000
11 Гурванбулаг 203,694,000 5 98,780,000
12 Жаргалант 36,000,000 2 18,000,000
13 Жинст 1,299,900 1 194,985
14 Заг 5,800,000 1 870,000
15 Өлзийт 59,900,000 3 26,380,000
16 Хүрээмарал 1,800,000 1 300,000
17 Шинэжинст 127,999,998 4 35,350,000
18 Аймаг 799,956,000 18 799,956,000
НИЙТ 1,835,679,899 65 1,250,922,555