Loading

819,251,527₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

342,060,585₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

80

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сум, дүүрэг БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө, ₮ БОХНСАХ-ний тоо БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө, ₮
1 Батцэнгэл 26,051,430 4 10,077,375
2 Булган 55,608,069 5 23,924,978
3 Жаргалант 53,295,712 5 23,712,625
4 Ихтамир 50,311,460 5 41,309,519
5 Өгийнуур 13,356,700 3 5,685,685
6 Өлзийт 5,911,930 3 2,305,241
7 Өндөр Улаан 21,964,230 4 17,511,205
8 Тариат 63,490,250 5 42,316,780
9 Төвшрүүлэх 28,731,357 5 10,025,963
10 Хайрхан 14,972,159 3 9,120,835
11 Хангай 9,392,858 5 7,133,504
12 Хашаат 856,700 1 128,505
13 Хотонт 28,031,550 5 14,431,565
14 Цахир 6,788,770 4 4,500,479
15 Цэнхэр 284,439,964 6 64,987,769
16 Цэцэрлэг 13,923,114 5 7,931,861
17 Чулуут 14,639,274 5 11,333,928
18 Эрдэнэбулган 41,750,200 1 6,262,530
19 Эрдэнэмандал 21,125,845 4 16,746,738
20 Аймаг 64,609,955 2 22,613,500
НИЙТ 819,251,527 80 342,060,585