Loading

26,051,430₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

10,077,375₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

4

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Шивэрт Сумын хэмжээнд 1,500 4,500 6,750,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс Сумын хэмжээнд 129,000 2 258,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар аялал жуулчлал Сумын хэмжээнд 20 600,000 12,000,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон Сумын хэмжээнд 8 35,900 287,200
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Арчилгааны огтлолт түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 2 25,934
Цэвэрлэгээний огтлолт түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 60 231,180
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 3 38,901
Цэвэрлэгээний ажлаар түлээ Сумын хэмжээнд 771 2,735 2,108,685
Арчилгааны огтлолт хэрэглээ Сумын хэмжээнд 37,461 20 749,220
Цэвэрлэгээний ажлаар хэрэглээ Сумын хэмжээнд 5,565 360 2,003,400
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт хэрэглээ Сумын хэмжээнд 37,461 10 374,610
Цэвэрлэгээний огтлолт хэрэглээ Сумын хэмжээнд 11,130 110 1,224,300
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах Булгийн эхийг хашиж хамгаалах 1-р баг, Улаанчулуу ширхэг 2,362,500 1 2,362,500
Ан амьтан
Судалгаа Хууль бус ан агнуураас сэргийлэх эргүүл шалгалт Сумын хэмжээнд ширхэг 64,500 2 129,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газар нөхөн сэргээх Сумын хэмжээнд га 1,843,080 1 1,843,080
Ой
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 1,914,265 3 5,742,795