Loading

30,607,789₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

23,924,978₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Нэн ховор ургамал нарийн навчит хөвөнцөр 4-р баг, Баянбулаг 430 200 86,000
Элбэг ургамал Эгэл бавран 4-р баг, Баянбулаг 2,000 30 60,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 3-р баг, Тамир 129,000 4 516,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Тусгалт 2,380 50 119,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 4-р баг, Баянбулаг 5,800 50 290,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Аялал жуулчлал 1-р баг, Тусгалт 20 66,800 1,336,000
Хөдөө аж ахуйн газар Тариалан 1-р баг, Тусгалт 583 1,087 633,721
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Тусгалт 2 201,000 402,000
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Тусгалт 2 4,090 8,180
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт хуш Сумын хэмжээнд 11,559 10 115,590
Цэвэрлэгээний огтлолт хуш Сумын хэмжээнд 33,390 100 3,339,000
Ойн дагалт баялгийн нөөц хуш модны самар Сумын хэмжээнд 1,000 25,000 25,000,000
Цэвэрлэгээний огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 3,853 400 1,541,200
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар шинэс Сумын хэмжээнд 37,461 15 561,915
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар шинэс Сумын хэмжээнд 12,967 2 25,934
Цэвэрлэгээний ажлаар шинэс Сумын хэмжээнд 5,565 600 3,339,000
Цэвэрлэгээний ажлаар шинэс Сумын хэмжээнд 771 8,712 6,716,952
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс 3-р баг, Тамир 37,461 10 374,610
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт шинэс 3-р баг, Тамир 12,967 1 12,967
Цэвэрлэгээний огтлолт шинэс Сумын хэмжээнд 11,130 1,000 11,130,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих бордоо цацах 4-р баг, Баянбулаг га 21,900 1 21,900
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээ авах 1-р баг, Тусгалт кг 23,125 20 462,500
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газар нөхөн сэргээх Сумын хэмжээнд га 356,985 1 356,985
Ой
Ой хамгаалал ойн хөнөөлт шавьжаас хамгаалах Сумын хэмжээнд га 40,000 500 20,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Тарьц, суулгац худалдаж авах Сумын хэмжээнд ширхэг 3,083,593 1 3,083,593