Loading

28,295,712₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

23,712,625₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал Манжингарав 1-р баг, Асайт 2,000 120 240,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 1-р баг, Асайт 129,000 2 258,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Асайт 2,380 10 23,800
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Асайт 5,800 10 58,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Асайт 2 35,750 71,500
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Асайт 2 1,250 2,500
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 6,500 5,011,500
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 150 577,950
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ (Хуш) Сумын хэмжээнд 11,559 8 92,472
Ойн дагалт баялгийн нөөц хуш модны самар Сумын хэмжээнд 1,000 25,000 25,000,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 600 3,339,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 1,275 14,190,750
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод (Хус) Сумын хэмжээнд 21,988 80 1,759,040
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод (Хуш) Сумын хэмжээнд 33,390 80 2,671,200
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Эргүүл хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд ширхэг 36,000 1 36,000
Ан амьтан
Судалгаа Хууль бус ан агнуураас сэргийлэх эргүүл шалгалт Сумын хэмжээнд ширхэг 169,900 1 169,900
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 11,100 1 11,100
Ой
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 19,369,625 1 19,369,625
Ойн нөхөн сэргээлт Тэрбум мод зорилтын хүрээнд мод тарьж ургуулна Сумын хэмжээнд ширхэг 4,126 1,000 4,126,000