Loading

50,312,260₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

41,309,519₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал Халиар 4-р баг, Бугат 2,500 76 190,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 4-р баг, Бугат 129,000 2 258,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Аялал жуулчлал 6-р баг, Эрдэнэтолгой 2 125,300 250,600
Хөдөө аж ахуйн газар Газар тариалан Сумын хэмжээнд 560 1,766 988,960
Уул уурхайн эдэлбэр газар Нүүрс уурхай 4-р баг, Бугат 1 55,500 55,500
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 5-р баг, Тайхар 1 449,400 449,400
Хот, тосгон, бусад суурины газар ШТС 5-р баг, Тайхар 2 7,800 15,600
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 1,000 3,853,000
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 5 64,835
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 8,088 6,235,848
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 1 12,967
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ (Хуш) Сумын хэмжээнд 11,559 10 115,590
Ойн дагалт баялгийн нөөц хуш модны самар Сумын хэмжээнд 1,000 25,000 25,000,000
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 10 374,610
Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 50 1,873,050
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 500 2,782,500
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 400 4,452,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод (Хуш) Сумын хэмжээнд 33,390 100 3,339,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх ургамал хамгаалах Сумын хэмжээнд га 28,620 1 28,620
Ан амьтан
Судалгаа Эргүүл хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд ширхэг 129,000 1 129,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газар нөхөн сэргээх Сумын хэмжээнд га 264,009 1 264,009
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Мод үржүүлгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Сумын хэмжээнд ширхэг 25,887,890 1 25,887,890
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 40,000 375 15,000,000