Loading

13,427,750₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

5,685,685₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Тоглох 1,920 2,500 4,800,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 1,400 2,500 3,500,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Тоглох 7,300 300 2,190,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар ААН 5-р баг, Зэгстэй 2 598,500 1,197,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Аялал жуулчлал 5-р баг, Зэгстэй 2 250,000 500,000
Хөдөө аж ахуйн газар Үр тариа 2-р баг, Дойт 1,490 775 1,154,750
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 5-р баг, Зэгстэй 2 7,475 14,950
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 10,800 1 10,800
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хориотой үе болон бусад үед хяналт тавих Сумын хэмжээнд ширхэг 5,245,000 1 5,245,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газрын тооллого 5-р баг, Зэгстэй ширхэг 429,885 1 429,885