Loading

5,911,930₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

2,375,241₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал ганга Сумын хэмжээнд 800 90 72,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 1-р баг, Ямаат 129,000 1 129,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Аялал жуулчлал 1-р баг, Ямаат 2 6,000 12,000
Хөдөө аж ахуйн газар Газар тариалан 1-р баг, Ямаат 1,490 1,866 2,780,340
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Ямаат 2 459,400 918,800
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Ямаат 2 11,330 22,660
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 40 154,120
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 560 431,760
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 100 1,113,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 50 278,250
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх Сумын хэмжээнд ширхэг 64,500 1 64,500
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 560,181 1 560,181
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Сумын хэмжээнд мод тарих ажлыг хэрэгжүүлэх Сумын хэмжээнд га 1,680,560 1 1,680,560