Loading

21,964,230₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

17,511,205₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

4

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал дагуур ганга Сумын хэмжээнд 1,000 100 100,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 1-р баг, Азарга 129,000 2 258,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар Аялал жуулчлал Сумын хэмжээнд 2 261,350 522,700
Хөдөө аж ахуйн газар Газар тариалан Сумын хэмжээнд 1,247 100 124,700
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон Сумын хэмжээнд 2 385,550 771,100
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц Сумын хэмжээнд 2 6,350 12,700
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 1,000 3,853,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 9,995 7,706,145
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 5 64,835
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 50 1,873,050
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 500 5,565,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 200 1,113,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 18,750 1 18,750
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх Сумын хэмжээнд ширхэг 129,000 1 129,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 214,680 1 214,680
Ой
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 17,148,775 1 17,148,775