Loading

63,490,250₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

42,316,780₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал Алтайн сонгино Сумын хэмжээнд 9,000 15 135,000
Элбэг ургамал Эмийн сөд Сумын хэмжээнд 480 50 24,000
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Ар мандаа даваа БГБХН 6-р баг, Мөрөн 400 9,550 3,820,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Тэрх 5,800 100 580,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 6,000 100 600,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар Бэлчээр газар тариалан Сумын хэмжээнд 790 63 49,770
Хот, тосгон, бусад суурины газар Иргэн, ААН Сумын хэмжээнд 8 451,825 3,614,600
Тусгай хэрэгцээний газар Хорго,Тэрхийн БЦГ-аас аялал жуулчлалын орлого Сумын хэмжээнд 20 467,925 9,358,500
Зам, шугам сүлжээний газар ШТС Сумын хэмжээнд 2 75,000 150,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 100 385,300
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 5 64,835
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 7,900 6,090,900
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ (Хуш) Сумын хэмжээнд 11,559 5 57,795
Ойн дагалт баялгийн нөөц хуш модны самар Сумын хэмжээнд 1,000 25,000 25,000,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 500 5,565,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 800 4,452,000
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 50 1,873,050
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод (Хуш) Сумын хэмжээнд 33,390 50 1,669,500
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Цэцгийн мандал байгуулах 4-р баг, Суман ширхэг 23,850 1 23,850
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх Хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх 6-р баг, Мөрөн ширхэг 1,337,000 1 1,337,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээ 5-р баг, Бөөрөлжүүт ширхэг 590,000 1 590,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Элэгдэл эвдрэлд орсон 1 га газарт нөхөн сэргээлт хийх 3-р баг, Хорго га 1,975,930 1 1,975,930
Ой
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 19,195,000 2 38,390,000