Loading

27,731,757₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

10,025,963₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал ганга 1-р баг, Хөх сүм 800 150 120,000
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан бор бургас 1-р баг, Хөх сүм 400 7,500 3,000,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 1-р баг, Хөх сүм 129,000 1 129,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар ААНБ эзэмшил Сумын хэмжээнд 8 274,800 2,198,400
Хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн газар Сумын хэмжээнд 1,490 7,580 11,294,200
Уул уурхайн эдэлбэр газар уул уурхай Сумын хэмжээнд 2 1,020,000 2,040,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар үйлчилгээ Сумын хэмжээнд 8 274,675 2,197,400
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц Сумын хэмжээнд 2 4,000 8,000
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 2,983 2,299,893
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 100 385,300
Арчилгааны огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 3 38,901
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ (Хуш) Сумын хэмжээнд 11,559 3 34,677
Арчилгааны огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 30 1,123,830
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 12,967 3 38,901
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 50 556,500
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 205 1,140,825
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 30 1,123,830
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод (Хуш) Сумын хэмжээнд 33,390 30 1,001,700
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх ургамал хамгаалах Сумын хэмжээнд ширхэг 18,000 1 18,000
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх хаягжуулах 1-р баг, Хөх сүм хүн/хоног 1 700,000 700,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах агнуурын хяналт тавих Сумын хэмжээнд ширхэг 64,500 1 64,500
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 2,660,760 1 2,660,760
Ой
Ой хамгаалал ой хамгаалах нөхөн сэргээх Сумын хэмжээнд м3 6,582,703 1 6,582,703