Loading

16,116,359₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

9,120,835₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

3

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 3-р баг, Жарантай 129,000 1 129,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар аялал жуулчлал Сумын хэмжээнд 20 20,000 400,000
Хөдөө аж ахуйн газар Өвөлжөө, Хаваржаа Сумын хэмжээнд 2 175,000 350,000
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Хайрхан 8 521,825 4,174,600
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц Сумын хэмжээнд 8 50,850 406,800
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Арчилгааны огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 5 64,835
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 500 1,926,500
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 2,994 2,308,374
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 250 2,782,500
Арчилгааны огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 50 1,873,050
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 100 556,500
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ан амьтан
Судалгаа судалгаа хийх 3-р баг, Жарантай га 64,500 1 64,500
Газар
Судалгаа Мониторинг хийх Сумын хэмжээнд ширхэг 971,340 1 971,340
Ой
Судалгаа ойн хортон шавж өвчний судалгаа, тэмцлийн ажил хийх Сумын хэмжээнд га 8,084,995 1 8,084,995