Loading

9,409,958₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

7,133,504₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Нэн ховор ургамал Дагуур ганга Сумын хэмжээнд 1,000 50 50,000
Элбэг ургамал Их таван салаа Сумын хэмжээнд 700 100 70,000
Элбэг ургамал намхан гишүүн Сумын хэмжээнд 360 50 18,000
Элбэг ургамал эмийн сөд 1-р баг, Чандмань 480 50 24,000
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан халуун рашаан 6-р баг, Ноён хангай 500 1,800 900,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс Сумын хэмжээнд 129,000 1 129,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 1,920 20 38,400
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Чандмань 5,800 10 58,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 2,380 20 47,600
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар ААН, байгууллагад эзэмшүүлсэн газрын төлбөр Сумын хэмжээнд 8 31,600 252,800
Хөдөө аж ахуйн газар газар тариалан 3-р баг, Арбаясгалан 1,590 10 15,900
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Чандмань 1 8,500 8,500
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Арчилгааны огтлолт Шинэс- түлээ 2-р баг, Гичгэнэ 12,967 3 38,901
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Шинэс- түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 5 64,835
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс- хэрэглээ 2-р баг, Гичгэнэ 5,565 200 1,113,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс-түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 60 231,180
Цэвэрлэгээний огтлолт Шинэс-хэрэглээ 2-р баг, Гичгэнэ 11,130 150 1,669,500
Цэвэрлэгээний ажлаар Шинэс - түлээ 2-р баг, Гичгэнэ 771 2,550 1,966,050
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Шинэс - хэрэглээ Сумын хэмжээнд 37,461 50 1,873,050
Арчилгааны огтлолт шинэс -хэрэглээ 2-р баг, Гичгэнэ 37,461 22 824,142
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Нэн ховор, ховор ургамлыг иргэд түүж, бэлтгэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эргүүл шалгалт хийх Сумын хэмжээнд литр 2,580 10 25,800
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх сумын төвийн хүн амын ундны ус авдаг газарт хамгаалалтын хайс хийх 6-р баг, Ноён хангай ширхэг 315,000 1 315,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хууль бус ан агнууртай тэмцэх, эргүүл шалгалт хийх Сумын хэмжээнд ширхэг 136,500 1 136,500
Газар
Судалгаа Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын судалгаа хийх 6-р баг, Ноён хангай ширхэг 42,645 1 42,645
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Үүргийн шүршигч багаж ашиглан ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх 6-р баг, Ноён хангай га 6,613,559 1 6,613,559