Loading

856,700₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

128,505₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

1

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай хэрэгцээний газар аялал жуулчлал 1-р баг, Жаргалант 20 1,200 24,000
Хөдөө аж ахуйн газар Газар тариалан 1-р баг, Жаргалант 215 1,000 215,400
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Жаргалант 8 69,450 555,600
Зам, шугам сүлжээний газар ШТС 1-р баг, Жаргалант 2 30,850 61,700
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 128,505 1 128,505