Loading

28,031,550₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

14,431,565₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан халуун рашаан 6-р баг, Өндөр сант 500 700 350,000
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан халуун рашаан 6-р баг, Өндөр сант 1,500 3,792 5,687,400
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 5-р баг, Орхон 129,000 1 129,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар аялал жуулчлал 1-р баг, Хотонт 15 100,000 1,500,000
Хөдөө аж ахуйн газар Газар тариалан 1-р баг, Хотонт 4,793 1,000 4,792,900
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Хотонт 10 272,210 2,722,100
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Хотонт 2 16,050 32,100
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Арчилгааны огтлолт Түлээ 5-р баг, Орхон 12,967 10 129,670
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ 6-р баг, Өндөр сант 771 4,730 3,646,830
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ 4-р баг, Улаан чулуу 3,853 450 1,733,850
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод 5-р баг, Орхон 5,565 440 2,448,600
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод 4-р баг, Улаан чулуу 11,130 100 1,113,000
Арчилгааны огтлолт Хэрэглээний мод 6-р баг, Өндөр сант 37,461 100 3,746,100
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах Сумын хэмжээнд ширхэг 2,114,000 1 2,114,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт Сумын хэмжээнд ширхэг 64,500 1 64,500
Газар
Нөхөн сэргээлт эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийх Сумын хэмжээнд га 1,357,065 1 1,357,065
Ой
Ой хамгаалал ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, эргүүл шалгалт хийх Сумын хэмжээнд хүн/хоног 94,800 20 1,896,000
Ойн нөхөн сэргээлт Ойжуулалт хийх Сумын хэмжээнд га 9,000,000 1 9,000,000