Loading

6,143,700₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

4,500,479₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

4

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ховор ургамал Алтайн сонгино 3-р баг, Цахир 9,000 15 135,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Бор гөрөөс 2-р баг, Хан-уул 129,000 4 516,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 5,800 50 290,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас Сумын хэмжээнд 2,380 74 176,120
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн газар 1-р баг, Баянгол 495 1,000 494,500
Хот, тосгон, бусад суурины газар Хот тосгон 1-р баг, Баянгол 2 126,175 252,350
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 4-р баг, Жинст 2 2,775 5,550
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 150 577,950
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 1,300 1,002,300
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 100 1,113,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 400 2,226,000
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах санаачлагыг дэмжих Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 20,250 1 20,250
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 193,500 1 193,500
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 105,367 1 105,367
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Сумын ногоог байгууламжийг нэмэгдүүлэх Сумын хэмжээнд га 4,181,362 1 4,181,362