Loading

258,753,364₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

64,987,769₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

6

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Байгалийн ургамал
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Элбэг ургамал Навтгар таван салаан 1-р баг, Орхон 620 150 93,000
Элбэг ургамал Эмийн сөд 1-р баг, Орхон 480 100 48,000
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан Цет 4-р баг, Алтан-Овоо 1,500 19,119 28,678,500
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Агнуурын шувуу 4-р баг, Алтан-Овоо 129,000 2 258,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Агнуурын шувуу 6-р баг, Тамир 5,800 60 348,000
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Тусгай хэрэгцээний газар аялал жуулчлал 1-р баг, Орхон 20 274,330 5,486,600
Хот, тосгон, бусад суурины газар Иргэн аж нэгж Сумын хэмжээнд 20 30,475 609,500
Хөдөө аж ахуйн газар уурхайн газар 1-р баг, Орхон 20 9,749,825 194,996,500
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Орхон 2 13,100 26,200
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Арчилгааны огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 12,967 3 38,901
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ 2-р баг, Цэцэрлэг 3,853 1,000 3,853,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ 1-р баг, Орхон 771 10,404 8,021,484
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Түлээ 2-р баг, Цэцэрлэг 12,967 2 25,934
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ (Хуш) 1-р баг, Орхон 11,559 5 57,795
Ойн дагалт баялгийн нөөц хуш модны самар Сумын хэмжээнд 1,000 25,000 25,000,000
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод 2-р баг, Цэцэрлэг 11,130 900 10,017,000
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 600 3,339,000
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 20 749,220
Арчилгааны огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 37,461 30 1,123,830
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод (Хуш) 1-р баг, Орхон 33,390 50 1,669,500
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Байгалийн ургамал
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 21,150 1 21,150
Ус, рашаан
Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах Рашааны хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх 4-р баг, Алтан-Овоо ширхэг 10,037,475 1 10,037,475
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 1-р баг, Орхон Өвс боодлоор 30,300 10 303,000
Газар
Нөхөн сэргээлт Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 30,064,830 1 30,064,830
Ой
Ойн нөхөн сэргээлт Мод тарих Сумын хэмжээнд га 4,561,314 1 4,561,314
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 40,000 500 20,000,000