Loading

12,053,614₮

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө

7,931,861₮

БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө

5

БОХНСАХ-ний тоо

БНАТ-ийн орлогын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний зардлын төлөвлөгөө (нөөцийн төрлөөр)
БОХНСАХ-ний тоо (нөөцийн төрлөөр)
БНАТ-1 СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ус, рашаан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Унд ахуйн хэрэгцээний ус, рашаан рашаан уух Сумын хэмжээнд 400 7,500 3,000,000
Ан амьтан
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Агнуурын шувуу Сумын хэмжээнд 129,000 2 258,000
Ахуйн зориулалтаар агнах, барих Загас 1-р баг, Чулуут 2,380 10 23,800
Газар
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Хот, тосгон, бусад суурины газар гэр бүлийн хэрэгцээ 5-р баг, Ихбулаг 4 187,625 750,500
Хөдөө аж ахуйн газар өвөлжөө хаваржаа Сумын хэмжээнд 4 15,750 63,000
Зам, шугам сүлжээний газар Шатахуун түгээх станц 1-р баг, Чулуут 4 87,725 350,900
Ой
Төлбөр ногдох зүйл Нэр, төрөл Байршил Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт
Нэгжийн төлбөр, төгрөгөөр Тоо хэмжээ Нийт орлого, төгрөгөөр
Цэвэрлэгээний огтлолт Түлээ Сумын хэмжээнд 3,853 60 231,180
Цэвэрлэгээний ажлаар Түлээ Сумын хэмжээнд 771 3,920 3,022,320
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Түлээ 1-р баг, Чулуут 12,967 2 25,934
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод 1-р баг, Чулуут 37,461 20 749,220
Цэвэрлэгээний ажлаар Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 5,565 300 1,669,500
Цэвэрлэгээний огтлолт Хэрэглээний мод Сумын хэмжээнд 11,130 300 3,339,000
Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалтаар Хэрэглээний мод (Хус) 1-р баг, Чулуут 21,988 20 439,760
БНАТ-2A СУМЫН / ДҮҮРГИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үйл ажиллагааны чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил Санхүүгийн мэдээлэл
Хэмжих нэгж Төлөвлөсөн тоо хэмжээ Нэгжийн төсөвт өртөг Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр
Ус, рашаан
Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх Хяналт шалгалт зохион байгуулах 3-р баг, Хужирт ширхэг 980,000 1 980,000
Ан амьтан
Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах Хяналт шалгалт зохион байгуулах Сумын хэмжээнд ширхэг 70,450 2 140,900
Газар
Судалгаа Эвдэрсэн газрын тооллого Сумын хэмжээнд ширхэг 174,660 1 174,660
Ой
Ой хамгаалал Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Сумын хэмжээнд га 40,000 150 6,000,000
Ойн нөхөн сэргээлт Тарьц, суулгац худалдаж авах Сумын хэмжээнд ширхэг 636,301 1 636,301